Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalisty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Rypin

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:11
  • Nazwa jednostki zlecającej:Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Rypinie
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyTeren Miasta Rypin
  • StanowiskoStanowisko specjalisty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Rypin
  • Wymiar etatu60 godz. /m-c
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-10-06
  • Termin składania dokumentów2021-10-20
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na specjalistę świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do dnia 20 października 2021 roku do godz. 12:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
  • Miejsce składania dokumentówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, lub w siedzibie Ośrodka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
   2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
   1) szpitalu psychiatrycznym;
   2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
   4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
   5) zakładzie rehabilitacji;
   6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
   3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub
   ponoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w
   jednostkach, o których mowa w pkt. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi
   specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
   5. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
   6. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
   7. Posiada obywatelstwo polskie.
   8. Posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   9. Jest niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
   10. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.
   2. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
   w realizacji powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyNa podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
   - rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
   - zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
   Więcej w załączniku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWięcej w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian