Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:2
  • Nazwa jednostki zlecającej:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • StanowiskoPracownik Socjalny
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-02-18
  • Termin składania dokumentów2020-02-28
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, lub w siedzibie Ośrodka z dopiskiem „Nabór na pracownika socjalnego”
  • Miejsce składania dokumentówMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1) Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
   2) Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
   3) Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   a) pedagogika;
   b) pedagogika specjalna;
   c) politologia;
   d) polityka społeczna;
   e) psychologia;
   f) socjologia;
   g) nauki o rodzinie.
   2. Posiada obywatelstwo polskie.
   3. Posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   4. Jest niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
   5. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.
   2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
   3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
   w realizacji powierzonych zadań.
   4. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
   5. Znajomość przepisów:
   1) Ustawy o pomocy społecznej;
   2) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   3) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
   4) Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
   1) praca socjalna;
   2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
   z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
   3) udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
   4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
   5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
   6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
   w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
   7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
   i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
   8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
   9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
   2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
   1) kierować się zasadami etyki zawodowej;
   2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
   i prawa tych osób do samostanowienia;
   3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
   4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
   5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
   6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
   i samokształcenie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatówInformuję, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Joannę
   Gontarską, zam. Kierz Półwieski.
  • Uzasadnienie wyboruPani Joanna Gontarska spełnia wszystkie wymagania określone w naborze oraz wykazała się wiedzą
   merytoryczną i praktyczną w pracy z rodziną.
   Kandydatka uzyskała pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian