Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Rypin

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:9
  • Nazwa jednostki zlecającej:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyUsługi świadczone będą w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
  • StanowiskoPsychologa, Pedagoga, Logopedy, Terapeuty zajęciowego, Specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, Fizjoterapeuty, Neurlogopedy lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
  • Wymiar etatuUmowa zlecenie dla osób fizycznych / Umowa cywilno – prawna dla firm
  • Ilość etatów8
  • Data ogłoszenia2020-12-09
  • Termin składania dokumentów2020-12-21
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na specjalistę świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
  • Miejsce składania dokumentówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty, neurlogopedy lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
   2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
   1) szpitalu psychiatrycznym;
   2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
   4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
   5) zakładzie rehabilitacji;
   6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
   3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które
   zdobywają lub ponoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co
   najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 i mają zapewnioną
   możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane
   kwalifikacje.
   5. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
   6. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
   7. Posiada obywatelstwo polskie.
   8. Posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   9. Jest niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
   10. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.
   2. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
   w realizacji powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyNa podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
   - rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
   - współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
   - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
   - zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian