Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,

 Wyłączenia:

   • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
   • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 Strona internetowa  posiada ułatwienia:

   • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
   • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

W godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marcin Kowalczyk, marcin[dot]kowalczyk[at]rypin[dot]eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 280 96 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Warszawska 40

Tel.: 54 280 96 51

bipmops.rypin.eu

E-mail: mops[at]rypin[dot]eu

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie: do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Warszawskiej 40. Brak opcji wjazdu wózkiem do budynku. W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, którego biuro znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Toaleta wewnątrz budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie nie ma pętli indukcyjnych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>